fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM Usługi Wspólne sp. z o.o.

Sukcesywnie upowszechniamy dobre praktyki dotyczące zapewnienia jakości szkoleń

I. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej.

1. SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. posiada procedury  do realizacji usługi szkoleniowej oraz referencje od Klientów poświadczające jakość dostarczonej usługi.

2. SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych na swojej stronie internetowej synercom.pl

  – Firma określiła kryteria dotyczące rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej.

  – Firma dokonuje ewaluacji realizowanych szkoleń.

3. SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń.

  – SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. stosuje obowiązujące przepisy prawne.

  – SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych.

4. Firma terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe.

  – Firma jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia Klientów.

  – SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. posiada procedurę 
oraz regulamin reklamacji świadczonych usług szkoleniowych.

  – Regulamin opublikowany jest na stronie organizacji w postaci dokumentu: Postępowanie reklamacyjne w SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. 

– Firma  posiada  procedurę  postępowania  w  wypadku  pojawienia  się nieprzewidzianych trudności, jak np. nieobecność prowadzącego szkolenie.

II. Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej.

1. Szkolenie Otwarte

  – Szkolenie otwarte realizowane w SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.  jest udokumentowane programem szkolenia.

  – Firma określa kryteria dla grupy docelowej.

  – SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. informuje swoich Klientów w jakiej formie realizowane są oferowane przez nią zajęcia. .

  – Firma dostarcza Klientowi informacje dotyczące sylwetki prowadzącego zajęcia.

  – Klient jest informowany w trakcie realizacji usługi o sposobie ewaluacji szkolenia.

2. Szkolenie zamknięte

  – SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. przygotowuje program szkolenia w uzgodnieniu z Klientem.

  – Firma planuje badania ewaluacyjne.

Przed realizacją szkolenia:

– SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. przedstawia Klientom danej usługi informację zawierającą minimum: miejsce, czas, program, harmonogram oraz inne informacje niezbędne uczestnikom szkolenia.

W trakcie realizacji szkolenia:

– Firma podczas rozpoczęcia szkolenia zawiera kontrakt z uczestnikami, przedstawia im ramy organizacyjne i logistyczne oraz prowadzącego/prowadzących zajęcia.

– SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. podczas realizacji szkolenia realizuje działania pozwalające na zrealizowanie celów
i programu szkolenia, w tym m.in. prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy, z zachowaniem określonej koncepcji uczenia się.

Po zakończeniu realizacji szkolenia:

– Po zakończeniu szkolenia SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. przeprowadza badania ewaluacyjne.

– Po przeprowadzeniu szkolenia SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. wydaje potwierdzenia o uczestnictwie w szkoleniu
w formie uzgodnionej z klientami.

– Po zakończonym szkolenia SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. wydaje raport w formie uzgodnionej z Klientem – rozmowy i/lub w formie pisemnej, który zawiera informację o: realizacji programu, osiągniętych celach, rekomendacje dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych dotyczących poszczególnych Uczestników.

III. Standardy dotyczące kompetencji kadry szkoleniowej.

1. SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. posiada kadrę merytoryczną.

2. W firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia.

3. SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry.

IV. Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń.

1. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkoleń.

2. SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia
i higienę pracy umysłowej i fizycznej.

3. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń.

4. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych.

  – Logistyka szkoleń oferowanych w SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. jest uzgadniana z Klientami. Uzgodnienia obejmują m.in.: miejsce, datę, cenę wraz z informacją co dokładnie zawiera, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji, podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.

  – Logistyka szkoleń jest zgodna z umową z klientami, umożliwiająca realizację celów szkoleniowych.

  – SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom szkoleń materiały oraz środki dydaktyczne.