fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Księgowość

Świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje w szczególności:

– obsługę w zakresie księgowości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– obsługę bankową,

– obsługę należności i zobowiązań,

– obsługę w zakresie kosztów,

– obsługę w zakresie podatków (wraz ze sporządzaniem deklaracji podatkowych),

– czynności w zakresie sprawozdawczości, w tym:

  • sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych (w tym: bilans, rachunek zysków i strat [metodą porównawczą i kalkulacyjną], rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym),

  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (w tym: bilans, rachunek zysków i strat [metodą porównawczą i kalkulacyjną], rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym, informację dodatkową, obejmującą Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia),

  • sporządzanie pakietu sprawozdawczego dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania;

– przygotowywanie danych finansowych na potrzeby sporządzenia sprawozdań dla Rady Nadzorczej i innych organów Spółki,

– współpraca z biegłym rewidentem w ramach badania ksiąg rachunkowych,

– sporządzanie i składanie kwestionariuszy i ankiet statystycznych dla potrzeb statystyki publicznej do Głównego Urzędu Statystycznego,

– przygotowywanie danych finansowych do planów rocznych i wieloletnich.

Dział Księgowości
Katowice, ul. Karolinki 1
tel. 32 420 4152