fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SZANUJEMY PAŃSTWA PRAWO DO PRYWATNOŚCI

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych:
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), jest:
SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Adres do kontaktu: ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice.

Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice.

Cel, podstawy prawne i czas przetwarzania danych:
Państwa dane są przetwarzane przez SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. w różnych celach i w odniesieniu do różnych podstaw prawnych, w tym:

W celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W celu zapewnienia komunikacji między stronami lub – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w celu windykacji należności na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (kolejnych) procesów rekrutacyjnych.

Informacje na temat zakresu, celu, podstawy oraz czasokresu przetwarzania danych osobowych zawierają klauzule informacyjne zawarte na stronie internetowej SYNERCOM 
USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego.

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo odmówić dostępu do tych danych, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie, wysłać oferty, o którą prosicie lub zrealizować jakiejkolwiek usługi, którą chcielibyście, abyśmy dla państwa zrealizowali.

Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzania danych, przysługuje Państwu:
– Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
– Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
– Prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili macie prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie swoich żądań pod adres e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pl lub udanie się do naszej siedziby. Prosimy pamiętać, iż przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli się upewnić, że jesteście Państwo osobami, za które się podajecie, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

Przekazywanie danych innym podmiotom:

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na Państwa prośbę.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe np. usługi IT, telefonia komórkowa) na zlecenie SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE 
Sp. z o.o.

Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom, ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Przekazywanie danych poza EOG:
Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies:
Podczas Państwa wizyty na witrynie SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Są to dane statystyczne, pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp, oparte są na cookies („ciasteczkach”). Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie umożliwia korzystania ze strony internetowej SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zmiana polityki prywatności:
SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.