fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Zrealizowane projekty unijne

Projekt „Praca Popłaca!”

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

Wartość dofinansowania: 1 001 566,00 zł

Projekt „Wykwalifikowany spawacz”

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość dofinansowania: 605 071,80 zł

Projekt „Doskonal swój fach!”

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

Wartość dofinansowania: 1 001 566,00 zł

Projekt skierowany jest do 180 osób dorosłych pracujących lub mieszkających lub uczących się w woj. śląskim, które z własnej inicjatywy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe cięcia tlenowego i plazmowego. Kwalifikacje te wykorzystywane są przy wykonywaniu prac spawalniczych w branży przetwórstwa przemysłowego, potwierdzone są uzyskaniem dwóch zaświadczeń Instytutu Spawalnictwa nadających uprawnienia do wykonywania ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego.

Projekt „TOP Konstruktor”

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.05.2019 r.

Wartość dofinansowania: 892 166,59 zł

Grupa docelowa:
absolwenci techników o kierunku mechanicznym oraz studenci studiów niestacjonarnych i absolwenci uczelni technicznych w wieku do 29 lat pozostający bez pracy, mieszkający w woj. śląskim.

Formy wsparcia w projekcie: Uczestnicy projektu brali udział w certyfikowanych kursach CATIA v.5 Basic oraz CATIA v.5 Advanced oraz w 3 miesięcznym płatnym stażu w dynamicznie rozwijających się firmach branży przemysłowej na stanowiskach pracy wykorzystujących oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji. Uczestnikom projektu przysługiwało stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej”

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

Wartość dofinansowania: 1 047 072,89 zł

30 maja 2017r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu pt. „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Projekt realizowany był w partnerstwie z EASYRESCUE WOJCIECH WIECZOREK ul. Ligocka 5a/9, 40-570 Katowice, który jest Liderem projektu oraz Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice – Partner projektu.

Projekt skierowany był do 960 osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających w woj. śląskim wykonujących pracę na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika lub kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo
zainteresowanych uzyskaniem poza godzinami i miejscem pracy kwalifikacji w zakresie czynności resuscytacyjnych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem stowarzyszenia American Heart Association (dalej-AHA). Kursy realizowane były na terenie woj. śląskiego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (kurs BLS – 1 dzień), po ukończeniu którego 40% uczestników projektu (384 os.) przystąpiło do kursu w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (kurs ACLS- 2 dni), a 20% uczestników projektu (192 os.) przystąpiło do kursu w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (kurs PALS-2dni).

Projekt „Chce się żyć!”

W styczniu 2017 roku SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5.
Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II w Świętochłowicach.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 999 168,61 zł. Dofinansowanie dla SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. to 752 617,42 zł.

Grupę docelową stanowi 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. śląskiego, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań integrujących społecznie, w tym m.in. artterapię, prowadzenie zajęć warsztatowych w pracowniach artystycznych, treningu umiejętności i kompetencji społecznych,
poradnictwa prawnego i finansowego, działań o charakterze edukacyjnym w formie kursów edukacyjnych, a także staży zawodowych umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności i powrotu na rynek pracy. Projekt ukierunkowany jest na indywidualizację wsparcia dla uczestników projektu zgodnie z ich potrzebami, kompetencjami, predyspozycjami i barierami w aktywnej integracji.

Projekt „Mały Szkrab”

W styczniu 2017 roku ŚSYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. rozpoczęło realizację Projektu Mały Szkrab, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 8.1 – wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3. 

Projekt obejmował: uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania żłobka dla 45 dzieci, opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dzięki pozyskanej dotacji częściowo sfinansowane zostały remonty, zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wyposażenie żłobka, wynagrodzenia opiekunów, animatorów oraz koszty eksploatacyjne placówki.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.05.2018 r.

Wartość projektu wyniosła: 981 077,36 zł.

Inwestycja miała na celu uruchomienie żłobka, który miał stanowić wsparcie dla rodziców zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej S.A., opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, w powrocie do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim,
tacierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz utrzymanie miejsca pracy. Społecznoekonomiczna efektywność projektu wpisuje się w program wspierania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach.
Na podstawie dialogu z pracownikami odnośnie bieżących i przyszłych potrzeb ustalono niską dostępność miejsc w istniejących żłobkach na lokalnym rynku, brak alternatywy bezpłatnej formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ryzyko utraty
pracy po dłuższej przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz potrzebę zapewnienia preferencyjnych opłat opieki nad dzieckiem, bezpiecznej opieki, lokalu oraz odpowiedniej opieki medycznej.

Do utworzenia żłobka wykorzystano własny lokal użytkowy o powierzchni 357,31 m2, który dotychczas spełniał funkcję biurowo – szkoleniową. Przebudowa lokalu polegała na dostosowaniu pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Spółka uzyskała decyzję o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na żłobek oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Katowice. Dostosowując pomieszczenia do nowej funkcji starano się w maksymalnym stopniu wykorzystać ich istniejący układ, zmieniając jednak ich przeznaczenie. Zaprojektowano: 3 obszerne sale zabaw, 2 sypialnie, sanitariaty, szatnie, niezbędne pomieszczenia socjalno–sanitarne dla personelu oraz inne pomieszczenia pomocnicze,
w tym kuchnię.

Radiologia i diagnostyka obrazowa – specjalistyczne kursy doskonalące dla radiologów i techników elektroradiologii woj. śląskiego dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.04.2015 r.

Projektem objętych zostało 80 osób samozatrudnionych/właścicieli mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim wykonujących zawód lekarza radiologa lub technika elektroradiologii.

Tematyka kursów ujęta w projekcie:

Kursy obowiązkowe (8 godzinne do wyboru 4 z 5-ciu):
1. Obsługa stacji AW- funkcje zaawansowane.
2. Obsługa oprogramowania diagnostycznego Osirix.
3. Protokoły badań TK i MR.
4. Opisywania badań HRCT.
5. Interpretacja badań PET-TK. 

Kursy fakultatywne (16 godzinne do wyboru 2 z 3):
1. Zagadnienia laryngologiczne.
2. Zagadnienia ortopedyczne.
3. Zagadnienia kardiologiczne.

Ratować na 5-kę! – szkolenia doskonalące dla ratowników medycznych woj. śląskiego – /Działanie 8.1 POKL/

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 31.03.2015 r.

Projektem objętych zostało 144 osób samozatrudnionych/właścicieli i/lub pracowników mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim wykonujących zawód ratownika medycznego.

Tematyka kursów ujęta w projekcie:

Kursy obowiązkowe:
1. Kurs Praktyka Pogotowia Ratunkowego – trwający 40 godzin dydaktycznych (dla 144 osób).
2. Kurs Symulacja Medyczna – trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 144 osób).

Kursy do wyboru:
1. Kurs Stany nagłe pochodzenia internistycznego u dorosłych – trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 48 osób).
2. Kurs Stany nagłe w pediatrii – trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 48 osób).
3. Kurs Stany nagłe pochodzenia urazowego – trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 48 osób).

Operator wózka widłowego i obsługi magazynu – wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego /Działanie 8.1 POKL/.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.11.2014 r.

zakładał realizację następujących bloków tematycznych:

– obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych + bezpieczna wymiana butli.

– obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych + bezpieczna wymiana butli z obsługą magazynu.

Górnik z kwalifikacjami – szkolenie dla pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. /Działanie 8.1 POKL/.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 30.09.2014 r.

Projekt miał na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowiskach górniczych 700 pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego i obejmował kursy:

– operator samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych w podziemnych zakładach górniczych,

– operator samojezdnych maszyn przodkowych: ładowarek samojezdnych w podziemnych zakładach górniczych,

– maszynista lokomotyw pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

– obsługa obudów zmechanizowanych,

– górnik rabunkarz.

Kursy połączone były z podniesieniem wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz z zakresu kierowania zespołem pracowników dołowych.

Akademia menedżera – rozwój kompetencji kadry zarządzającej KHW S.A.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 31.12.2012 r.

Projektem objętych zostało 492 osób kadry menedżerskiej średniego oraz wyższego szczebla KHW S.A., które uczestniczyły w niżej wymienionych dwudniowych szkoleniach:

– Kierowanie zespołem

– Menedżer vs. Menedżerka

– Menedżer w oczach pracowników

– Zarządzanie wiekiem

– Przywództwo

– Trening kreatywności

– Zarządzanie czasem

– Stylowy menedżer

Kurs górnika eksploatacji podziemnej – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 31.12.2012 r.

Szkoleniem trójetapowym objętych zostało 989 osób, które uczestniczyły w szkoleniu przygotowawczym do egzaminu potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej”, egzaminie na tytuł zawodowy „górnik eksploatacji
podziemnej” oraz szkoleniu przed dopuszczeniem do pracy na stanowisko górnika.

Nowoczesna Spółka Szkoleniowa – potwierdzona jakość w nauczaniu

Okres realizacji projektu: 01.07.2011 r. – 30.09.2012 r.

Beneficjentem ostatecznym projektu była Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. (Obecnie Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – placówka kształcenia ustawicznego, która jako organ prowadzący Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa kształci
w szkołach dla dorosłych w ramach formalnego kształcenia ustawicznego zgodnie z wpisem do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Katowice: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Projekt był odpowiedzią na problem braku standaryzacji oferty kształcenia prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową (obecnie Śląskie Centrum Usług Wspólnych) szkół dla dorosłych Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa w kontekście dostosowania
kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Celami szczegółowymi projektu były:

– diagnoza popytu zgłaszanego przez stu pracodawców regionu w kontekście rozwoju zawodowego formalnego kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa,

– analiza jakości, form i popytu na zawodowe kierunki kształcenia przez stu pięćdziesięciu słuchaczy szkół oraz prognozowania zmian z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,

– podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez uzyskanie akredytacji trzydziestu kursów w formach pozaszkolnych,

– standaryzacja trzech programów specjalizacyjnych w ramach kierunków formalnego kształcenia w zawodach technik mechanik i technik górnik w formie skryptów oraz opracowanie w tym zakresie kontentów e–learningowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostały:

– badania zawodowego kształcenia formalnego osób dorosłych wśród stu pięćdziesięciu słuchaczy, dwudziestu nauczycieli

 Centrum  Kształcenia Kadr Górnictwa oraz stu pracodawców z województwa śląskiego,

– opracowano trzy wystandaryzowane skrypty do kształcenia formalnego w zawodach technik mechanik i technik górnik,

– powstała strona internetowa projektu oraz kontenty e-learningowe na platformie e–learningowej do prowadzenia programów nauczania w Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa na specjalnościach w ramach kierunków kształcenia formalnego technik mechanik i technik górnik.

W przypadku zainteresowania rezultatami projektu prosimy o kontakt:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
tel. 32 420 4036, tel. 669 096 523
e–mail: a.ciemiega@synercom.pl