fbpx

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.

SYNERCOM USŁUGI WSPóLNE SP. Z O.O.

Usługi Kadrowo-Płacowe

Obsługa Zespołu Kadr obejmuje usługi w zakresie:

– prowadzenia akt osobowych pracowniczych,

– prowadzenia spraw związanych z alokacją pracowniczą, podwyższania kwalifikacji pracowniczych, rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy, wyliczania pracowniczych uprawnień emerytalno-rentowych, nadawania odznaczeń dla pracowników, oceny pracowniczej,

– wystawiania wszelkich zaświadczeń dotyczących okresów zatrudnienia,

– wyliczania wszelkich uprawnień do świadczeń pracowniczych wynikających z zapisów Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych,

– wprowadzenia, weryfikowania oraz wyrejestrowywania danych osobowych w systemach informatycznych,

– prowadzenia systemu „Płatnik”.

 

Obsługa Zespołu Wynagrodzeń obejmuje usługi w zakresie:

Obliczeń Wynagrodzeń:

– obliczanie i realizacja wypłat wynagrodzeń,

– dokonywanie potrąceń wynagrodzeń z różnych tytułów,

– wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodów do różnych instytucji lub na wniosek pracownika,

– przygotowywanie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń dla celów emerytalnych – RP-7,

Ubezpieczeń ZUS:

– naliczanie wynagrodzeń za czas choroby,

– realizacja wypłat z tytułu świadczeń ZUS (urlopy macierzyńskie, ojcowskie, świadczenia rehabilitacyjne itp.),

– rozliczanie odprowadzonych składek ZUS,

– przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalnych i rentowych pod względem potwierdzania absencji chorobowej i wypłaconych świadczeń,

Rozliczeń Podatku PIT:

– naliczanie i odprowadzanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie rocznych rozliczeń PIT,

– naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,

– realizacja wypłat z tytułu stypendiów fundowanych i dofinansowania kosztów kształcenia,

– obsługa zajęć komorniczych, alimentacyjnych i innych organów egzekucyjnych dotyczących wynagrodzeń pracowników,

Deputatu Węglowego:

– obsługa deputatu węglowego dla pracowników i emerytów w zależności od form realizacji (talony węglowe, ekwiwalent w gotówce, skup w kasie, zwrot do naliczenia do wynagrodzenia),

– wydawanie talonów węglowych (koordynatorzy ds. deputatu węglowego w kopalni),

– realizacja deputatu węglowego na podstawie wyroków alimentacyjnych,

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obejmuje usługi w zakresie:

– opracowania Regulaminu ZFŚS, zasad wykonawczych i tabel dotacji, rocznego planu rzeczowo-finansowego ZFŚS, sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wydatkowania środków ZFŚS,

– realizacji świadczeń, w tym: wczasów pod gruszą, wypoczynku dla dzieci, zapomogi i pomocy finansowej, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, działalności turystycznej,

Obsługa roszczeń pracowniczych obejmuje usługi w zakresie:

– naliczania i realizacji wypłaty rent wyrównawczych zgodnie z wyrokiem sądowym lub zawartą ugodą pozasądową,

– naliczania świadczeń należnych rentobiorcy z tytułu wypłacanej renty wyrównawczej,

– realizacji wypłat odszkodowania lub zadość uczynienia z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Zespół Kadr
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel. 32 420 44 34

Zespół Wynagrodzeń
40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel. 32 420 44 26